PRIVACY & GEBRUIKSVOORWAARDEN ENZO ERFRECHT

ENZO ERFRECHT is een onderneming welke is gevestigd aan de Jacob Catslaan 52 (3705 BS) te Zeist, met KvK nummer 73759724. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens. 

Verwerking persoonsgegevens voor onze dienstverlening 

Om een (vertegenwoordiger van een) cliënt te identificeren verwerken wij de naam, bedrijfsgegevens en, voor zover de identificatie niet in persoon kan plaatsvinden, een kopie van het paspoort met afgeschermde BSN. Wij hebben een wettelijke verplichting om een cliënt te identificeren. 

Om opdrachten voor cliënten te kunnen uitvoeren verwerken wij persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van die opdracht. Dat kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens zijn in de vorm van factuurgegevens, verklaringen, notulen, e-mails, brieven etc. De persoonsgegevens ontvangen wij van de cliënt of derden en kunnen betrekking hebben op (vertegenwoordigers van) cliënten, maar ook op derden. Daarnaast verwerken wij ten behoeve van de financiële afrekening van de dienstverlening financiële gegevens en contactgegevens. Om contact met onze cliënten te onderhouden, verwerken wij contactgegevens van onze cliënten of werknemers daarvan. 

Voor zover het gaat om de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op een cliënt (m.a.w. een cliënt die een natuurlijke persoon is), waarbij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met die cliënt, doet ENZO ERFRECHT een beroep op de rechtsgrond uitvoering van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). In alle andere gevallen verwerken wij deze gegevens omdat wij bij de uitvoering van de overeenkomst met onze cliënt, alsmede het onderhouden van contacten met (potentiële) cliënten een gerechtvaardigd belang hebben zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Hierbij hebben we vastgesteld dat de inbreuk op de privacyrechten van de betrokken persoon niet zodanig is, dat we moeten afzien van verwerking. 

Wij bewaren persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van onze dienstverlening uiterlijk tot 20 jaren na beëindiging van de cliëntrelatie of sluiting van het dossier, teneinde onze rechtspositie te kunnen verdedigen (artikel 3:310 BW). 

Onze website 

Op onze website kunnen wij gebruikmaken van cookies, maar dan uitsluitend voor zover die noodzakelijk zijn om de website te kunnen aanbieden. Er worden dus geen zogenaamde tracking of analytische cookies gebruikt. 

Met wie wij persoonsgegevens delen 

Het is mogelijk dat ENZO ERFRECHT persoonsgegevens moet delen met derden in het kader van een opdracht, zoals in een gerechtelijke procedure. Dan heeft ENZO ERFRECHT hiertoe een gerechtvaardigd belang, waarbij zij heeft vastgesteld dat de inbreuk op de privacyrechten van de betrokken persoon niet zodanig is dat wij daarvan moeten afzien. 

In bepaalde situaties kan ook de wet ENZO ERFRECHT verplichten persoonsgegevens aan derden, waaronder autoriteiten, te verstrekken. 

Daarnaast gebruikt ENZO ERFRECHT leveranciers die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van ENZO ERFRECHT persoonsgegevens verwerken in het kader van het gebruik van kantoorautomatisering, een document management systeem en een factureringssysteem. Ter bescherming van uw rechten is met deze dienstverleners door ons een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen zoals voorzien in de AVG. Deze leveranciers dragen zorg dat de betreffende persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte blijven. 

Uw rechten 

De AVG biedt aan u rechten, die u onder bepaalde voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die wij verwerken. In het geval u toestemming voor een verwerking van uw persoonsgegevens heeft verleend kunt u deze te allen tijde weer intrekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook kan u het recht hebben om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ten slotte, heeft u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

U wilt contact met ons opnemen 

Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, of wilt u meer weten over, dan wel gebruik maken van, uw rechten dan kunt u deze richten aan ENZO ERFRECHT, Jacob Catslaan 52 (3705 BS) te Zeist dan wel per e-mail naar johan@enzo.erfrecht.nl