ALGEMENE VOORWAARDEN ENZO ERFRECHT

1. ENZO ERFRECHT is een onderneming welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73759724.

2. Alle opdrachten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd doorof namens ENZO ERFRECHT. De artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

3. Iedere aansprakelijkheid van ENZO ERFRECHT is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.

4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door ENZO ERFRECHT gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan twee maal het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd.

5. Alle aanspraken van de opdrachtgever jegens ENZO ERFRECHT vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden waarop de betreffende aanspraak betrekking heeft, zijn verricht.

6. Bij het inschakelen van derden zal ENZO ERFRECHT steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ENZO ERFRECHT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. ENZO ERFRECHT gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. De opdrachtgever vrijwaart ENZO ERFRECHT tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van ENZO ERFRECHT.

8. Niet alleen ENZO ERFRECHT maar ook alle (rechts)personen, die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

9. De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor de onderneming ENZO ERFRECHT werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest, in elke hoedanigheid.

10. De werkzaamheden worden in beginsel direct aan deopdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is ENZO ERFRECHT gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

11. De in rekening te brengen tarieven kunnen behoudens inhoudelijke tariefsaanpassingen telkens met ingang van 1 januari worden aangepast.

12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en ENZO ERFRECHT wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en ENZO ERFRECHT voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Zij zijn in de Nederlandse taal gesteld.

14. ENZO ERFRECHT is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt de opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht.